0236 36 87736

Phân biệt Most/ Most Of/ Almost/ The Most trong 5'

+ Most + N ( đi với danh từ không xác định ) = hầu hết

Ex: Most Vietnamese people understand French. (đúng)

Most of Vietnamese................................... ( sai)


+ Most of + a/an/the/my/his... + N = hầu hết những người/ thứ (trong 1 nhóm người/ sự vật/ hiện tượng cụ thể)

Ex: Most of my friends live abroad. (Hầu hết NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI sống ở nước ngoài)

She has eaten most of that cake. (Cô ta ăn gần hết CÁI BÁNH ĐÓ)


+ Almost: là trạng từ với nghĩa là = gần như , đúng trước Adj, Adv, V, Prep

Đi với: anybody, anything, hay no one,nobody, all, everybody, every

Ex: Almost all Japanese (people) eat rice

* Không dùng almost students, almost people phải dùng Most


+ The most: dùng ở So sánh nhất =...nhất

Ex: Who has the most money in the world?

Who is the most beautiful and sexiest woman in the world? 
 
👉👉👉👉 Giải đáp mọi thắc mắc về Tiếng Anh cho bạn >> 0236 368 7736 / Inbox / Comment