0236 36 87736

Phân biệt False, Wrong và IncorrectThe three words falsewrong and incorrect all describe something that is not right or correct, or somebody who is not right about something.
(Cả ba từ false, wrong và incorrect đều mang nghĩa là chuyện gì đó ko đúng, hoặc ai đó ko đúng về 1 chuyện nào đó)wrong: not right or correct; (of a person) not right about somebody/something (= bad)
(không đúng, không chính xác; (về người) không đúng về ai/ chuyện gì đó)

E.g:

  • I got all the answers wrong. (Tôi đã trả lời sai hết trơn)
  • We were wrong to assume she'd agree. (Chúng tôi đã sai khi nhận định là cô ấy sẽ đồng ý)

false: not true or correct; wrong because it is based on something that is not true or correct. 
(không đúng sự thật, ko chính xác)

E.g:

  • A whale is a fish. True or false? (Cá voi thuộc lớp cá? Đúng hay sai?)
  • She gave false information to the insurance company. (Cô ấy đưa cho chúng tôi những thông tin sai lệch về bảo hiểm của công ty)

incorrect (rather formal): wrong according to the facts; containing mistakes. (sai dựa trên thực tế, có chứa lỗi trong đó)
E.g:

  • Many of the figures were incorrect.
  • His version of what happened is incorrect.

Bạn có thắc mắc cần giải đáp? WINGS luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn

>> Facebook.com/AnhnguWings 
>> Hotline: 0236 36 87736